14.5. 2024
Fantastični prostori, Ljubljana
PREDAVATELJI
INFOSEK NETWORKING + INFOSEK 2024
750 €
Cene ne vsebujejo 22% DDV

PREDAVATELJI

 INFOSEK 

Milena MariničMilena Marinič, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Dr. Milena Marinič zaposlena v zdravstvu, na različnih delovnih mestih, že 36 let. Svojo poklicno pot je pričela leta 1980 kot srednja medicinska sestra v Zdravstvenem domu, svoje znanje je nenehno nadgrajevala. Kot vi šja medicinska sestra se je zaposlila na kliniki, kjer je med drugim vodila intenzivni oddelek. V tem času je najprej diplomirana kot medicinska sestra in kasneje še na pravni fakulteti. Danes je doktorica pravnih znanosti, svoje znanje in izkušnje, preko govorjene in pisane besede, z veseljem prenaša na druge. Profesionalno skrbi za poslovno in zdravstveno dokumentacijo. S pomenom dokumentiranja se srečuje tudi kot sodna izvedenka. Je avtorica številnih strokovnih in znanstvenih del, objavljenih doma in v tujini,  avtorica knjige Zdravstvena dokumentacija in pravica do zasebnosti.  V pripravi ima še druga dela s področja zasebnosti in pravic v povezavi z zdravstveno obravnavo, pa tudi dokumentiranja in obdelave  dokumentarnega gradiva. 

Mojca prelesnikMojca Prelesnik, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
Mojca Prelesnik je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom.
Avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov, predavateljica na številnih izobraževanjih, usposabljanjih in strokovnih konferencah ter srečanjih (s področja širše javne uprave, delovnega prava, inšpekcijskih postopkov, zdravstva, šolstva, arhivov, gospodarstva, itd.).
Poleg pravnega znanja ima tudi izku šnje na področju zakonodajnega postopka, managerskega dela, vodstvene in organizacijske sposobnosti s področja dela javne uprave, vodenja in finančnega poslovanja.  
Z dostopom do informacij javnega značaja se je začela ukvarjati že leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ.  
Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Poobla ščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje.       
Znanje in izku šnje, pridobljeno v času zaposlitve, najprej na Ministrstvu za informacijsko družbo in nato pri Informacijskem pooblaščencu, je kot generalna sekretarka Državnega zbora lahko še dodatno nadgrajevala v praksi in dobila vpogled v poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih zbirk osebnih podatkov in zavezanca za dostop do informacij javnega značaja. Iz letnih poročil po ZDIJZ izhaja, da je Državni zbor v obdobju 2008-2014 izkazal visoko stopnjo dostopnosti do informacij javnega značaja in transparentnega poslovanja. Kot upravljavec zbirk osebnih podatkov je Državni zbor v istem obdobju bistveno izpopolnil in izboljšal zavarovanje zbirk in zaščito osebnih podatkov.
Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko poobla ščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014.

Saša (Sasha) KranjacSaša (Sasha) Kranjac,  Microsoft Certified Trainer | Certified EC-Council Instructor
Saša (Sasha) Kranjac is Security, Azure and Windows Internals Specialist, Consultant and Senior Technical Trainer with almost two decades of experience in the field.
He began programming in Assembler, met Windows NT 3.5 and the love exists since then. He have held various jobs and roles: teacher, system administrator and engineer, IT manager, consultant, and IT trainer.
Sa ša delivers Microsoft, EC-Council, AutoCAD courses, both official and custom, worldwide. Among many others, he holds MCT and CEI certifications and is current Microsoft MCT Regional Lead.

Igor MilekIgor Milek, SPIRIT Slovenija
Dr. Igor Milek na Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetni štva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija, deluje v vlogi nacionalne kontaktne osebe za Inovativnost v malih in srednje velikih podjetjih (MSP) v okviru programa OBZORJE 2020. Po zaključku podiplomskega študija biotehnologije se je zaposlil na takratni Javni agenciji za tehnološki razvoj. V različnih vlogah je sodeloval pri izvedbi večine razpisov za spodbujanje inovativnosti in tehnološkega razvoja, ki jih je agencija izvajala v letih 2006-2013. Sodeloval je tudi v več mednarodnih projektih, od leta 2014 pa je tudi član programskega odbora EK za Inovativnost v MSP in interni vodja projekta Enterprise Europe Network.

Jelena BurnikJelena Burnik, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
Jelena Burnik, MSc Communication Regulation and Policy (London School of Economics) je državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlena od leta 2008 in deluje predvsem na področju zasebnosti in novih tehnologij, digitalnega marketinga, prenosa podatkov v tretje države, mednarodnega sodelovanja. IP zastopa v Delovni skupini iz člena 29, ki združuje vse nadzorne organe za varstvo osebnih podatkov v EU, ter pri Svetu Evrope. Aktivna je v svetu Centra za varnejši internet Slovenije. Je koordinatorka dveh EU projektov, ARCADES in CRISP. Zaključuje doktorski študij na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, redno predava na strokovnih dogodkih in objavlja strokovne in znanstvene prispevke. 

Harald R. RaetzschHarald R. Raetzsch, CEO, IoT40 Systems AG
Dr. Raetzsch is CEO at IoT40 Systems AG. He has managed research and development divisions of large corporations and grew startups to significant size by inventing and building high tech product portfolios, specializing on mission critical cloud applications. These products are today used by thousands of customers and millions of users. Dr. Raetzsch has served several terms as a member of Microsoft ’s ISV Partner Advisory Council, and IBM’s Center of CIO Leadership. He is currently the Technology & Business Strategy advisor for several European high tech companies and is a lector at Universities. He has been an affiliate of the Stern School of Business, University of New York. Dr. Raetzsch has founded TTAGroup, a cross-industry community for technical and market development of safety-related architectures used for drive- and fly by-wire. He is a founding member, was elected Vice Chairman and is now a fellow of the Workflow Management Coalition (WfMC). 

Mojca Indihar ŠtembergerMojca Indihar Štemberger, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Mojca Indihar Štemberger je profesorica poslovne informatike ter predstojnica Katedre za poslovno informatiko in logistiko in vodja magistrskega študijskega programa Poslovna informatika na Ekonomski fakulteti. Ukvarja se predvsem z managementom poslovnih procesov, managementom informatike in digitalno preobrazbo. Ima veliko izkušenj na področju svetovanja in aplikativnega raziskovanja v okviru projektov prenove in informatizacije poslovnih procesov v zasebnem in javnem sektorju. Letos je bila predsednica programskega odbora konference Cutting Edge of Digital Mind, od leta 2011 do 2015 predsednica poslovne konference Management poslovnih procesov, v preteklosti pa tudi predsednica konference Dnevi slovenske informatike. Kot prodekanja za gospodarske zadeve se je od leta 2009 do leta 2013 ukvarjala z izboljševanjem poslovnih procesov ter informatizacijo poslovanja na Ekonomski fakulteti.  

Gregor PolančičGregor Polančič, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Dr. Gregor Polančič je docent na Fakulteti za elektrotehniko, računalni štvo in informatiko na Univerzi v Mariboru. Njegovo delo je primarno usmerjeno v metode in tehnologije upravljanja poslovnih in komunikacijskih procesov. Njegova osebna bibliografija obsega preko 230 zapisov, izmed katerih je 21 izvirnih znanstvenih člankov. Je nosilec osmih predmetov na vseh stopnjah Bolonjskega študija, izkušnje pa si pridobiva tudi z vodenjem in sodelovanjem na domačih in mednarodnih projektih.

Anel TanovićAnel Tanović, ATIA Consulting, ATIA Ltd Sarajevo
Tanovic Anel is a founder and CEO of two ICT companies from Bosnia and Herzegovina: ATIA Consulting and ATIA Ltd Sarajevo. Both companies are focused in application development, information security solutions, business consulting and IT consulting. Their clients are some of the biggest companies in South-East Europe including telecom operators and banks.  
Tanovic Anel is also Assistant professor on University of Sarajevo in the field of information systems and IT security.  He holds some international certificates in the quality management world like: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 and ISO 27001 Lead Auditor. He has more than 40 international published papers from information systems and IT security.  

Janko ŠavnikJanko Šavnik, Addiko Bank d.d.
Janko Šavnik, specialist informacijske varnosti, je trenutno zaposlen kot Vodja informacijske in fizične varnosti ter Pooblaščenec za varstvo podatkov v Addiko Bank d.d., v Ljubljani. Njegovo delo večinoma obsega upravljanje sistema varovanja informacij, vodenje varnostnih projektov, svetovanje, izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih, kakor tudi neprestano skrb za varstvo osebnih podatkov. 
Od leta 2009 ima naziv CCE (Certified Compuer Examiner) in sodni izvedenec za informacijsko varnost in računalni ško forenziko. V letu 2013 je pridobil naziv CISM (Certified Information Security Manager), v letu 2016 pa še naziv CISA (Certified Information Systems Auditor). Preden se je poklicno pričel ukvarjati z navedenimi področji je bil 11 let pripadnik policije. 
Poleg zelo dobrega poznavanja informacijske tehnologije in računalni ške forenzike, dobro pozna slovenske in EU regulatorne zahteve, ki se nanašajo na informacijsko varnost, varstvo osebnih podatkov, varnost internetnih plačil, varnost plačilnih kartic in podobno. 
V zadnjih letih je na navedene teme pripravil veliko člankov in predavanj, med njimi tudi na slovenskih fakultetah in In štitutu za revizijo. 

Chengyu ZhengChengyu Zheng, Politecnico di Milano
Chengyu Zheng is Ph.D. student at the NECST Laboratory, a computer architecture, security and dependability team at Politecnico di Milano. His main research area include security in mobile platform and his recent work pawn across hardware sandbox able to analyze Android evasive malware and static analyzer able to detect Adnroid ransomware with high speed and precision. During his free time, he likes to play CTF games with the Tower of Hanoi team.

 

Toni UranjekToni Uranjek, Hirtgen d.o.o.
Toni Uranjek si je v preteklih letih nabral izkušnje kot sistemski inženir na projektih s področja Microsoftovih strežniških rešitev. Med opisi njegovih delovnih nalog najdete načrtovanje, postavitev in vzdrževanje informacijskih sistemov v malih in srednje velikih podjetjih. Veliko časa namenja odpravljanju napak v delovanju in optimizaciji delovanja strežnikov. Posebno pozornost posveča zaščiti informacijskih sistemov in dejanskemu preverjanju varnostnih nastavitev.
Vrsto let deluje tudi kot uspešen predavatelj, ki lahko svojim tečajnikom, poleg potrebnega teoretičnega znanja, posreduje tudi izkušnje pridobljene pri delu s strankami.

Bojan ŽdrnjaBojan Ždrnja, Infigo IS d.o.o.
Bojan graduated in 1998 at the Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb. After graduation he started working in the LSS group as an associate on information security projects.
At the Faculty of Electrical Engineering and Computing, he managed and actively participated in numerous projects related to computer network planning and information systems security testing and assessment. Bojan performed forensic analysis for the Croatian CERT and was a member of several CERT IRTs (Incident Response Team). He is a long-standing author for Bug and Mrež@ computer magazines and has his own security column in the magazine Mrež@. He is also the author of the book „What are the viruses and how they work?“, published by SysPrint.
Since 2003, he worked at the University of Auckland, New Zealand, as information security specialist, where he actively participated as IT/Security architect in numerous enterprise projects. He also conducted vulnerability assessment and penetration testing on all internally developed projects at the University.
In 2005 he became one of the handlers of SANS Internet Storm Center (ISC), a voluntary organization with a goal to detect security problems, analyze risks and distribute technical information. ISC is the most often quoted source of security information in the world today.
Since 2006 Bojan works in INFIGO IS as a senior information security consultant.
He is a member of leading international organizations in the area of information security: ISC2 and SANS. He has a number of security certifications, including CISSP, GCIH, GICA, GWAPT and GMOB. Bojan is also a member of the SANS Advisory Board and a GIAC Gold Advisor.
In 2007 Bojan was a co-author for the book “AVIEN Malware Defense Guide for the Enterprise” where he wrote a chapter on malware analysis. He is also one of the authors on the SANS’ 610 course: “Reverse-Engineering Malware: Malware Analysis Tools and Techniques”.
Since 2010 Bojan is teaching two undergraduate (second year) computer security courses at the Faculty of Computing in Zagreb (Visoka skola za primijenjeno racunarstvo).
Bojan has almost 15 years of experience in as an information security expert/consultant.

Ksenija BenedettiKsenija Benedetti, šefinja Protokola Republike Slovenije
Leta 1990 je diplomirala na Filozofski fakulteti (smer muzikologija). Istega leta se je zaposlila v Avditoriju Portorož, kjer je do leta 1998 opravljala funkcijo vodje kulturne dejavnosti (izbor, priprava in izvedba kulturnih prireditev in pokrivanje področja stikov z javnostmi). Med pomembnejšimi projekti so bili organizacija 300 letnice rojstva skladatelja in violinista Giuseppa Tartinija, organizacija tradicionalnega piranskega glasbenega festivala Piranski glasbeni večeri in tradicionalnih božičnih in novoletnih koncertov.
Leta 1997 je opravila podiplomski študij MBA in diplomirala na Centru Brdo pri Kranju - danes Center Bled.
Leta 1998  se je zaposlila v Metropol Group d.d. na mestu vodje protokola. Vsebina dela je bila pokrivanje področja protokola in marketinga (predvsem skrb in razvoj blagovne znamke) in odnosov z javnostmi (urednica časopisa Metropol News) ter organizacija promocijskih prireditev (nekaj let tradicionalnega tridnevnega festivala fitnesa in športa za vse Fitfest Portorož, organizacija Srečanj Diplomatov v Portorožu, organizacija gala tematskih plesov  ipd). Je avtorica  nekaterih predpisov, ki so jih v Metropol Group sestavljali za pridobitev ISO 9001, ki so ga v letu 1999 tudi pridobili.
Leta 1999 je diplomirala na LSPR (London School of Public Relations).
Julija 2000 je bila imenovana za šefinjo Protokola Republike Slovenije. V času njenega vodenja se je zvrstilo kar nekaj zgodovinskih dogodkov v Republiki Sloveniji, kjer je sodelovala, jih protokolarno pripravila in izvedla: prvi uradni kraljevi obisk v Republiki Sloveniji - obisk danske kraljice, vrh Bush Putin, 9. srečanje šestnajstih predsednikov srednjeevropskih držav, srečanje predsednikov vlad Hrvaške, Italije Madžarske in Slovenije, prva menjava predsednika naše države, uradni obisk španskega in švedskega kraljevega para, prireditve ob padcu Schengenske meje, državniški obisk britanskega kraljevega para… Od julija 2000 do danes je sodelovala pri pripravi in izvedbi 260ih državniških obiskov na najvišji ravni v Sloveniji in v tujini ter okrog 80ih državnih proslavah ter pri drugih, za državo pomembnih projektih. Sodelovala je v vladnem izvršnem odboru za pripravo slovesnosti ob vstopu v EU. Je članica Koordinacijskega odbora za državne proslave in bila je tudi članica Širše delovne skupine za pripravo in izvedbo predsedovanja Slovenije EU. Je soavtorica Kodeksa v Protokolu Republike Slovenije in priročnika ceremonialov v Protokolu Republike Slovenije. Septembra 2008 je izdala tudi svojo prvo knjigo Protokol simfonija forme. Od leta 2000 tudi pripravlja in izvaja vse druge protokolarne dogodke za visoke funkcionarje Republike Slovenije, za katere so v Protokolu Republike Slovenije po Sklepu o določitvi protokolarnih zadev dolžni skrbeti.  Za delo, ki ga opravlja od leta 2000 dalje, je prejela številne pohvale in pisne zahvale od ameriške Bele hiše do španskega kraljevega protokola.
Vlada Republike Slovenije je 21. novembra 2013 Ksenijo Benedetti ponovno imenovala za šefinjo Protokola Republike Slovenije, za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. 

Luka PerneLuka Perne, Microsoft Slovenija d.o.o.
Luka Perne je zaposlen v podjetju Microsoft Slovenija, kjer dela kot tehnološki svetovalec za partnerje. Njegova naloga je razvijati partnerski ekosistem na področju storitev iz oblaka in pripadajočih tehnologij. Za Microsoftove partnerje izvaja tudi produktna izobraževanja, kjer prodajalce uči predstavljati poslovne vrednosti tehnoloških rešitev. Svojo poslovno pot je začel kot sistemski inženir in administrator podatkovnih baz za dokumentne sisteme, kar mu daje zadostno tehnično predznanje. Pri svojem delu rad uporablja tehnološke pripomočke, ki lajšajo vsakdan in omogočajo nekonvencionalne načine dela, ter na ta način poosebljajo vizijo Microsofta, ki želi vsako osebo in podjetje na svetu opolnomočiti, da doseže več. 

Jan MikuleckyJan Mikulecky, NAKIT
Jan works as a director of Cybersecurity department in NAKIT (National Agency for Communication and Information Systems). He has extensive knowledge in information security management, the implementation of information security management systems (ISMS) and business continuity management (BCM). Jan has got vast experience in the identification of security requirements for systems processing sensitive business, banking and state information. Jan focuses on designing security and functional requirements, and commands a comprehensive knowledge of the supply of solutions. Before joining NAKIT (2013), Jan worked for Deloitte (2011) and in Risk Analysis Consultants since 1999. Jan holds a Ph.D. degree in system engineering from the Czech Technical University in Prague. He has got CISM, CGEIT and CRISC certifications and served as a member of the ISACA CISM Test Enhancement Committee for three years.

Sergej BižalSergej Bižal, Fundacija SICEH
Sergej Bižal se ukvarja s “fenomenom” javno dostopnih virov podatkov in njihovo analizo v procesu skrbnih pregledov podjetij. Leta 2014 je diplomiral s področja obveščevalne dejavnosti javnih virov na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru. Na isti fakulteti trenutno zaključuje magistrski študij s področja forenzičnega računovodstva in preprečevanja prevar. Od leta 2010 do 2016 je zaposlen kot analitik v podjetju za upravljajanje s tveganji in podporo pri odločanju. Od leta 2016 skrbi za varnost oskrbnih verig v farmacevtski industriji. Leta 2016 je imenovan v upravni odbor Fundacije SICEH.

Nataša Klenovšek ArhNataša Klenovšek Arh, Fundacija SICEH
Nataša Klenovšek Arh je univerzitetna diplomirana inženirka računalništva in informatike, z magisterijem iz družboslovne informatike. Zaposlena je kot programerka aplikacij, kjer razvija namizne in spletne aplikacije po meri. Je članica uprave SICEH - slovenski certificirani etičnih hekerji in članica ICS - inštitut za korporativne varnostne študije. Ima CCNA certifikat s področja informacijskih omrežij. Je velika entuziastka kibernetske varnosti, zato svoje raziskovanje osredotoča na področje informacijske varnosti.

 

David PetekDavid Petek, Fundacija SICEH
David Petek je eden izmed ustanovnih članov in član uprave SICEH - Slovenski certificirani etični hekerji. Dela kot programer in administrator v zavodu Trismegistus, kjer razvija spletne aplikacije in rešitve po meri za eCommerce platforme. Je podiplomski študent psihologije ter se ukvarja z umetno inteligentnostjo in raziskovanjem na področju informacijske varnosti, predvsem z iskanjem ranljivosti spletnih aplikacij. Ima CompTIA Security+ certifikat.

 

Sandi ŠtrekeljSandi Štrekelj, Adriatic Slovenica d.d.
Sandi Štrekelj, univ. dipl. inž. strojništva, je svojo poklicno pot pričel v razvojnem oddelku v proizvodnji vozil. Nadaljeval je v zavarovalništvu, kjer je aktiven že več kot dve desetletji.
V Adriaticu Slovenici dela na razvoju in podpori premoženjskih zavarovanj že od samega začetka. Zaradi svojega dobrega poznavanja strojev in naprav je pridobil dodatna znanja in s tem povezan certifikat cenilca strojev in naprav. Poklicna pot v zavarovalnici ga je vzporedno razvoju produktov vodila skozi različna dodatna področja dela: ukvarjal se je z obvladovanjem tveganj (Risk managementom) in bil dolgo časa zadolžen za določanje »Največje verjetne škode« za največje rizike, ki jih je zavarovalnica prevzemala v kritje.
Trenutno je odgovoren za razvoj, spremljanje in podporo pri trženju premoženjskih zavarovalnih produktov, kjer so kot najpomembnejši: požarno zavarovanje, zavarovanje strojeloma, zavarovanje računalnikov in nov paketni produkt Podjetnik AS.
S svojimi dolgoletnimi izkušnjami nudi strokovno pomoč poslovnim enotam pri sklepanju zahtevnejših zavarovanj, pri prilagajanju zavarovalnih produktov posameznim tržnim potrebam, v primerih zahtevnejših škod pa tudi sodelavcem v timu reševanja zavarovalnih primerov.
Svoja znanja uspešno vključuje v vsebine izobraževanj, ki jih izvaja v okviru Akademije AS.

Mane PiperevskiMane Piperevski, Piperevski&Associates
M-r Mane Piperevski is security expert with over 10 years of experience and expertise in field of Ethical Hacking/Penetration Testing and ICT Forensics. He works currently as CEO and IT Security Consultant at Piperevski&Associates and he is also contributor to open software security community as OWASP Chapter Leader for Macedonia. Recently published white papers “Hacker Attacks - Undetectable attacks from trojans with reverse communication” and “Hacking Attacks - Security Threats in IPv6 networks”. Holder of numerous security certifications (C|EH, E|CSA, C|HFI, E|CIH, E|CSP .NET, MCSA, MCSE, MCITP, C|EI, MCT) and Europe highly ranged Cyber Crime instructor and trainer. 

Mateusz FlakMateusz Flak, Darktrace, Si.mobil d.d.
Sales manager with creative vision, business acumen and strong technical background.
Experience in operations management, business process improvements and strategic IT projects implementation. Areas of strength include structured and strategic approach to Business and IT edge with proven records of costs optimisation, IT operations process improvements and building competitive advantage through IT technology.
Responsible to establish business foundation for Darktrace in CEE region with building sales channel to contribute in revenue growth.

igor bernikIgor Bernik, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru
Dr. Igor Bernik, izredni profesor za informacijsko varnost, predstojnik Katedre za informacijsko varnost na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru.

 

 

 

Blaž KosBlaž Kos, Konica Minolta Slovenija d.o.o.
Blaž Kos ima 25 let in je na začetku svoje poslovne kariere. Prve delovne izkušnje si je kot študent FRI začel nabirati na Vzajemni, kjer je opravljal delo SharePoint administratorja. Od novembra 2015 dela v podjetju Konica Minolta Slovenija in sicer kot specialist za SharePoint in povezane sisteme na področju dokumentnega upravljanja, upravljanja elektronskih poslovnih vsebin in upravljanja poslovnih procesov (DMS, ECM, BPM). 

 

Matevž MesojednikMatevž Mesojednik, NIL d.o.o.
Matevž Mesojednik je svetovalec na področju informacijske varnosti.
Matevž Mesojednik je eden vodilnih slovenskih strokovnjakov za informacijsko varnost. Ima več kot desetletje izkušenj z načrtovanjem in varnostnim preverjanjem sodobnih IT varnostnih rešitev za velike organizacije, posebej s finančnega in energetskega sektorja, koordinacijo zahtevnih projektov in vodenjem skupin. Na obširnem seznamu izvedenih varnostnih pregledov posebej izpostavlja preverjanja industrijskih (SCADA) okolij, ki zaradi svoje specifičnosti zahtevajo poglobljeno razumevanje IT-arhitektur in odlično poznavanje tveganj v poslovno - procesnih okoljih. 

Ažman AlešAleš Ažman , Detekta d.o.o
Aleš Ažman je zasebni detektiv z licenco, zaposlen v podjetju Detekta, detektivsko-varnostna agencija in svetovanje d.o.o.  Ima dolgoletne izkušnje iz vojske, posebej s področja CIMIC, saj je bil kot častnik SV tudi inštruktor v centru odličnosti Nata (CCOE) na Nizozemskem. Pridobljene izkušnje iz mirovnih operacij in šolanj v različnih oboroženih silah po svetu uspešno prenaša v civilno okolje. Kot zasebni detektiv se dnevno srečuje z izzivi na različnih področjih detektivskega dela, od vdorov v zasebnost, nezvestobe, preverjanja zaposlenih, do iskanja skritih oseb in njihovega premoženja. Orodje, ki ga pri svojem delu uporabljala je največkrat prav svetovni splet.

Robert BerglesRobert Bergles, UNISTAR LC d.o.o
Robert has 21+ years of experience with Microsoft server systems and technologies as a consultant in introducing the Microsoft server infrastructure for medium and large enterprises. His experience successfully upgraded the company Unistar working as a system integrator and consultant for the security of information systems on the Microsoft platform. Currently, most of his time is dedicated to Windows Server 2012 and technologies of the System Center 2012 and cloud hybrid system. In addition to his regular work on projects, he participates as a lecturer at the NT conference and local events and occasionally participates as author of articles in the newspaper Finance, writing on the security of information systems. "After high school computing 'direction and logic systems' and military service in 1989/90 I was studying at the Faculty of Computer science in direction logic and systems. In 1998 I graduated from university higher education studies with the theme of architecture firewalls. My first employment was in September of 1995 as a lecturer of basic computer courses, like Windows, Word, Excel and PowerPoint. After one year I become responsible for developing and planning professional computer courses for system engineers and system experts like Microsoft Windows server NT 4.0, Microsoft Windows Server 2000, 2003,2008,… Some years later, I started with implementing security policies in enterprise companies (fire-wall, certification implementation, user supervision, discovering and preventing invasions...). 

Marko ErjavecMarko Erjavec, UNISTAR LC d.o.o.
Marko completed his study of electronic engineering at the end of the 80’s and started his professional career in the IT industry. In 1991 he become a Certified Novell Engineer and started to teach on courses. He specialized in the area of communication. He soon also became involved in designing and implementing telecommunication equipment for various Slovenian companies, government and financial institutions. During the following years he has gained Master certificates as Novell Engineer and Instructor and was invited to be a member of Novell Instructors Advisory Council for the EMEA region. As an instructor he has educated hundreds of IT professionals in Slovenia. He was also invited to conduct courses for IBM foreign partners His responsibilities also included presales and project management. He further made many public presentations for various customers at seminars and conferences. He has worked successfully either individually or as a member of large teams. Together with two colleagues he established and managed their own company LanCenter focused on consultancy, design and the implementation of network solutions, directories, systems integration and education. After the merger of the company with Unistar, he continued to work as system engineer and IT instructor. Later he focused more and more on other products like Microsoft Exchange server, Microsoft SQL server and others. He also began to develop programs from “scratch”. His first big project was to develop a windows application for DANFOSS TRATA. Later he upgraded this application to a modern multi-tier application which is now globally used by the Danfoss Company. Now days he is focusing on mobile platforms and is also developing applications for the android environment. His areas of expertise are: Developing on dot.net platforms including programming languages like c#, java script, jquery. He is also programming for database platforms like T-SQL for MSSQL. And nowadays he is focusing on Android. 

Zsolt NemethZsolt Nemeth, Camphora Consulting
Zsolt Nemeth is a serial entrepreneur who set up and run businesses in cyber security. His main interests are cryptography and network security. He founded MDS Ltd in the UK. He has consulted for financial institutions and built up bespoke solutions for them. After selling the company he has founded MDS Holding that has scouted, bought and licenced technologies. Now he runs a startup based on Fraunhofer's technology. He has 11 years of experience in startups. Zsolt holds a Master of Science degree in Economics from Szechenyi Istvan University and a Master of Science degree in Applied Mathematics from Ecole National Superieure. Zsolt also obtained a business degree at Brookes University, Oxford. 

Luca MoroniLuca Moroni, Via Virtuosa
Focused on Cybersecurity since 2000 and lecturer in some seminars about this topic Geaduation in Computer Science (1989 Milan), CISA e ITIL V3 certified and other tech certification.
Founder of the innovative company Via Virtuosa, which focuses on scouting and promotion expertise in Cybersecurity and IT governance in NE of Italy.

 • Research team coordinator for ISACA Venice Chapter
  - Research n.1: Vulnerability and Penetration Test. User’s guidelines about third party penetration test.
  - Research n.5: Cyber Security Awareness of N/E Italian Critical Infrastructures: Scenarios and Guidelines for self-assessment.
 • Research team coordinator
  - Cyber Risk Insurance. Scenario and Evaluation.

Aleksander BohAleksander Boh, Ministrstvo za zunanje zadeve
Mag. Aleksander Boh ima več kot 20 let izkušenj na področju informacijskih tehnologij. Začel je kot sistemski inženir na projektih avtomatizacije industrijskih procesov in zelo kmalu nadaljeval kariero v Centru Vlade za Informatiko. Svoje izkušnje je nadgradil z znanji s področja informacijske varnosti, forenzike v informatiki, javnega naročanja  in vodstvenimi znanji. Večkrat je bil mentor mlajšim inženirjem. V dosedanji karieri je izvedel ali sodeloval pri vrsti uspešnih projektov in izboljšav, tako omrežjih državnih organov in upravnih enot, podpore posebnim dogodkom, kot državnega komunikacijskega omrežja HKOM. V okviru Centra Vlade za informatiko in kasneje pojavnih oblik Ministrstva za javno upravo je vodil vrsto notranjih organizacijskih enot: vodja sektorja za strojno opremo in lokalna računalniška omrežja, vodja sektorja za komunikacijsko in lokalno računalniško infrastrukturo, vodja sektorja za komunikacijsko infrastrukturo, vodenje direktorata po pooblastilu. Od aprila 2015 dalje nadaljuje svojo pot kot vodja službe za informacijsko tehnologijo na Ministrstvu za zunanje zadeve.

Uwe RasmussenUwe Rasmussen, Microsoft
Uwe Rasmussen is a French attorney specialized in the areas of copyright, database rights, personal data protection, and compliance. Since 2006 he has worked on secondment with Microsoft's Digital Crimes Unit to work on cybercrime enforcement and cooperation initiatives. Mr Rasmussen holds law degrees from Sorbonne in Paris and Copenhagen University and has studied IP law at Santa Clara University and is moreover a Microsoft Certified Systems Engineer. He speaks Danish, Dutch, English, French, German and Spanish. 

Mejra FestićMejra Festić, Deputy Governor, Bank of Slovenia
Graduated at the Faculty of Business and Economics in Maribor, University of Maribor, and continued her studies at the Faculty of Economics at the University on Ljubljana. After completing her Masters studies with the masters degree thesis The Theory of Rational Expectations: Keynes and Lucas heuristic model, she continued her Ph D studies at the Faculty of Business and Economics, University of Maribor, Slovenia and Heinrich Heine, Universität Düsseldorf, Germany. She finished doctoral studies with the doctoral thesis  Monetary policy for Slovenia: Monetary or Inflation Targeting?, which is an econometrical and theoretical analysis of conditions fo monetary policy in Slovenia.
She worked at Bank Austria Creditanstalt in VIENNA, Austria – Department for Credit Risk from 2005 to 2006. Her research fields cover: monetary systems, monetary economics, banking and finance, macroprudential and systemic risk, financial stability, economic policies, economic theory, macroeconomics, application of econometrical methodologies and appraisal of economic efficiency of investment projects on macro and micro level.
She is a Full Professor for economic systems, economic policy and economic theory, application of econometrical analysis and Associated Professor for banking and finance. Her research work and publications are visible in Cobiss: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20160525112513-A4232547.html
From 2001 she was a member of Association for Comparative Economic Studies (ACES) Arizona State University, USA. She was also partially employed at the Economic Institute of the Law School from 2007 to 2011 and she was a vice-rector for the field of academic affairs at the Univeristy of Maribor. As university researcher she was the leader of the project group financed by Agency for Research of the Republic of Slovenia Macroeconomic econometric analysis of growth, development, internal and external stability of Slovenian economy from 2009 to 2011. From 2009 to 2011 she was a President of the Council for strategic development of the Slovenian financial sector and the President of the Council for energetics from 2008 to 2009. Since the 1st March 2011 she is Vicegovernor of the Bank of Slovenia and she is still among the best 10 academic researchers in Slovenia.

Janja JedlovčnikJanja Jedlovčnik, NLB d.d.
Janja Jedlovčnik, univ. dipl. ing. računalništva, preizkušena revizorka inf. sistemov. Zaposlena v NLB d.d. Ljubljana kot upraviteljica hrambe dokumentarnega gradiva. Ima 30 let delovnih izkušenj na področjih razvoja in upravljanja informacijskih sistemov, varovanja informacij in upravljanja kakovosti. Zadnjih 10 let je specializirana predvsem za sisteme za upravljanje z dokumenti in arhiviranje.

 

 

FrankaDejan ZavecDejan Zavec
Dejan Zavec (34 dvobojev, 32 zmag, 18 s KO, 2 poraza) je medcelinski prvak po verziji WBO in nekdanji svetovni boksarski prvak po verziji IBF v velterski kategoriji ter najboljši slovenski boksar vseh časov. Na svetovni vrh po različici IBF se je povzpel 11. decembra 2009, ko je v južnoafriškem Johannesburgu s tehničnim KO v 3. rundi premagal dotedanjega prvaka Isaaca Hlatshwaya (JAR).
Naslov je do danes ubranil še trikrat -  9. aprila 2010 je v Ljubljani s tehničnim KO v 12. rundi premagal Rodolfa Martineza (Arg). Še večji presežek mu je uspel, ko je 4. septembra 2010 v razprodani novi dvorani v Stožicah - pred več kot 12.000 gledalci - po točkah spektakularno ugnal Rafala Jackiewicza; edinega, ki mu je prizadejal poraz v profesionalni karieri. Šampionski pas je še tretjič ubranil 18. februarja 2011, ko je (prav tako v polnih Stožicah) suvereno (TKO, 5. runda) odpravil Paula Delgada (ZDA). Naslov je po nesrečni poškodbi, ki mu je preprečila nadaljevanje boja, izgubil 3. septembra 2011 v ameriškem Biloxiju, ko je boksal proti Andreu Bertu.
Poleg boksarskih lovorik je dobil tudi številna priznanja izven ringa: postal je najboljši slovenski Športnik leta 2010 po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS), predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk, ga je odlikoval z Zlatim redom za zasluge, bralci Nedeljskega dnevnika pa so ga izbrali za Slovenca leta 2010. Prav tako je bil izbran za najboljšo (blagovno) znamko leta 2010 med slovenskimi športniki.
Dejan Zavec razbija negativne stereotipe o boksu in je ambasador fair playa in pozitivnih vrednot  boksa kot tradicionalne in plemenite borilne veščine. Med tekmeci in navijači se ga je prijel vzdevek Mr. Simpatikus. Ob koncu leta 2010 je izpod peresa pisatelja Esada Babačića izšla tudi biografija "Trdobojec. Zgodba Dejana Zavca v dvanajstih rundah", v kateri je opisana življenjska in športna pot svetovnega prvaka, moža, očeta Tije in Ivone, prijatelja in vzornika.  

Grega PrešerenGrega Prešeren, S&T Slovenija d.d.
Grega Prešeren se od vsega začetka poklicne kariere ukvarja predvsem z revizijami varnosti informacijskih sistemov, varnostnimi pregledi in vdornimi (penetracijskimi) testi. V podjetju Astec je od leta 2010 vodil in izvedel več kot 50 varnostnih pregledov omrežij, IT-storitev, spletnih, mobilnih in drugih aplikacij, industrijskih sistemov ipd. Od leta 2015 je član varnostne ekipe v podjetju S&T. Je nosilec več strokovnih certifikatov s področja informacijske in aplikacijske varnosti (GXPN, GMOB, GWAPT) in informacijskih omrežij (CCNP, CCNA Security, CCAI). Izvaja tudi izobraževanja s področja informacijske in aplikacijske varnosti ter večkrat letno predava na konferencah s področja informacijske varnosti.

Matjaž KosemMatjaž Kosem, S&T Slovenija d.d.
Mag. Matjaž Kosem je takoj po zaključenem dodiplomskem študiju na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani svojo poklicno pot začel v enem izmed slovenskih IT-podjetij, kjer se je na začetku ukvarjal z integracijo sistemov za celovito upravljanje delovnih postaj v velikih podjetjih ter pozneje s problematiko informacijske varnosti v kompleksnejših okoljih. Od leta 2011 aktivno svetuje podjetjem pri reševanju izzivov učinkovite obrambe pred kibernetskim kriminalom. Njegovo zanimanje za informacijsko varnost sega tudi zunaj meja poslovnih in industrijskih (SCADA/ICS) okolij, tako je pred kratkim magistriral s področja penetracijskega testiranja povezanih vozil.

Edvin RustemagićEdvin Rustemagić, S&T SLovenija d.d.
Edvin Rustemagić ima bogate mednarodne izkušnje na področju varnostnih pregledov. Leta 2014 je pridobil znanstveni magisterij s področja informacijske varnosti (MSc in Information Security) na Univerzi v Londonu. Po uspešno končanem podiplomskem študiju se je leta 2014 zaposlil v podjetju Astec, kjer je vodil in izvajal številne varnostne preglede infrastrukture, spletnih ter mobilnih aplikacij ipd. Je nosilec strokovnega certifikata CEH (Certified Ethical Hacker). Od leta 2016 je član varnostne ekipe v podjetju S&T, d.d.

Gorazd BožičGorazd Božič, SI-CERT
Gorazd Božič je vodja nacionalnega odzivnega centra za omrežne incidente SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team). Odzivni center SI-CERT v okviru javnega zavoda Arnes od leta 1995 dalje preiskuje vdore v računalnike, okužbe z računalniškimi virusi in pomaga uporabnikom pri raznovrstnih drugih zlorabah na internetu, tudi preko programa ozaveščanja varninainternetu.si. Med letoma 2000 in 2008 je Gorazd Božič predsedoval evropski skupini odzivnih centrov TF-CSIRT in je predstavnik Slovenije v upravnem odboru Evropske agencije za omrežno in informacijsko varnost ENISA. 

Matej Kovačič, Institut Jožef Stefan
dr. Matej Kovačič se ukvarja z analitiko podatkov in informacijsko varnostjo. Je avtor več knjig in člankov s področja zasebnosti, informacijske varnosti in digitalne forenzike. 

Andrej Medic, Medic sistemi d.o.o.
Andrej Medic je podjetnik, ki išče poti za avtomatizacijo, informatizacijo in optimizacijo poslovanja organizacij. To udejanja s timom sodelavcev v podjetju Medic sistemi d.o.o., informacijske tehnologije, d.o.o., katerega ustanovitelj in direktor je. S 33-letnimi izkušnjami, ki segajo od tiskalniškega segmenta preko vzdrževanja informacijske infrastrukture, do področja razvoja in implementacije celovitih informacijskih rešitev – ERP, CMS, DMS, MPS v različnih panogah. Zlasti področje integracije ERP sistemov s sistemi za upravljanje dokumentov postaja vse bolj pomemben steber dejavnosti družbe. Danes je podjetje Medic sistemi d.o.o. pripravljeno organizacije popeljati v svet digitalne transformacije in jih narediti vitkejše, prožnejše, stroškovno učinkovitejše in konkurenčnejše.

Janez Bauer, Medic sistemi d.o.o.
Janez Bauer je vodja projektov v podjetju Medic sistemi d.o.o., Informacijske tehnologije, d.o.o. S svojimi dolgoletnimi in bogatimi izkušnjami na področjih managementa, informatike in kakovosti v zdravstveni, laboratorijski, obrambni, izobraževalni in proizvodni dejavnosti celovito razume izzive digitalne transformacije, s katerimi se dandanes soočajo mnoge organizacije. V zadnjem obdobju se je intenzivno ukvarjal z validacijo računalniških sistemov. Svoje izkušnje prenaša tudi na mlade generacije študentov informatike kot predavatelj predmeta Elektronsko poslovanje. Je presojevalec sistemov vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001 in sistemov upravljanja varovanja informacij po zahtevah standarda ISO/IEC 27001.

Aleš KoširAleš Košir, Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za informatiko
Mag. Aleš Košir je vodja informatike na Univerzi v Ljubljani ter ocenjevalec po modelu EFQM za evropsko in slovensko priznanje poslovne odličnosti ter presojevalec po mednarodnih standardih ISO 9001 in ISO/IEC 27001. Redno publicira na področjih kakovosti in informatike in je aktiven član vodstev več strokovnih organizacij.
 

 

Gregor SpagnoloGregor Spagnolo, Biokoda d.o.o.
Gregor Spagnolo je eden izmed ustanovnih članov in član odbora BSidesLjubljana. Zaposlen je v podjetju Biokoda d.o.o., kjer vodi razvoj produktov za Windows okolja. Svojo poslovno pot je začel že med študijem v podjetju Prosoft, s katerim še zmeraj občasno sodeluje na področju informacijske varnosti.
 

 

Irena RezecIrena Rezec, WOTRA, Strateška Inteligenca d.o.o.
Irena Rezec je izkušena strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami, tako v javnem kot v privatnem sektorju v Sloveniji in tujini. Znanje in izkušnje s področja razvoja informacijskih rešitev, podjetništva, evropskega in svetovnega poslovnega okolja, pomena partnerstev ter mednarodnega poslovanja podjetij si je pridobivala preko univerzitetnega in magistrskega študija ter v praksi v različnih vlogah, preko sodelovanja v različnih delovnih skupinah v Sloveniji in tujini ter zadnjih 15 let v vlogi direktorice podjetja WOTRA tudi preko velikega števila svetovalnih projektov in usposabljanj, ki jih je izvajala v Sloveniji in v drugih državah po svetu. Je tudi izkušena dolgoletna ocenjevalka prijav na evropske razpise pri Evropski komisiji s področja informacijske tehnologije ter grozdenja podjetij. Za več informacij obiščite Linkedin profil in spletno stran podjetja WOTRA.  

Katarina Gašperlin, IBM Slovenija d.o.o.
Katarina Gašperlin v IBM deluje kot arhitektka za analitične rešitve na področju Slovenije, kjer s strankami in poslovnimi partnerji sodeluje pri vzpostavljanju novih analitičnih rešitev. Pred tem je v IBM delovala kot specialistka za rešitve napredne analitike na področju Jugovzhodne Evrope.
Ima univerzitetno izobrazbo s področja telekomunikacij Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Peter MočnikPeter Močnik, RTV Slovenija
Peter Močnik je diplomant FVV, pred kratkim pa je na isti fakulteti končal podiplomski študij Informacijske varnosti. Zaposlen je na RTV Slovenija in deluje kot novinar.    

 

 

 

 CIO FORUM

Franka BertonceljMag. Franka Bertoncelj, univ.dipl.psih.
Franka Bertoncelj je univerzitetna diplomirana psihologinja in magistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije. Je samostojna svetovalka za razvoj in izbor zaposlenih. Vodi seminarje, delavnice in treninge na področju vodenja, motiviranja, profesionalnega poslovnega komuniciranja, reševanja konfliktov, timskega dela, obvladovanja stresa, time managementa itd. Z organizacijami sodeluje pri kadrovski selekciji in rekrutaciji ter izvedbi organizacijskih raziskav. Ukvarja se tudi z individualnim psihološkim svetovanjem in coaching-om. Dela po metodah transakcijske analize, teorije izbire, vedenjsko kognitivnega pristopa ter po novih principih pozitivne psihologije.

Jan MikuleckyJan Mikulecky, NAKIT
Jan works as a director of Cybersecurity department in NAKIT (National Agency for Communication and Information Systems). He has extensive knowledge in information security management, the implementation of information security management systems (ISMS) and business continuity management (BCM). Jan has got vast experience in the identification of security requirements for systems processing sensitive business, banking and state information. Jan focuses on designing security and functional requirements, and commands a comprehensive knowledge of the supply of solutions. Before joining NAKIT (2013), Jan worked for Deloitte (2011) and in Risk Analysis Consultants since 1999. Jan holds a Ph.D. degree in system engineering from the Czech Technical University in Prague. He has got CISM, CGEIT and CRISC certifications and served as a member of the ISACA CISM Test Enhancement Committee for three years.

Marko ZavadlavMarko Zavadlav, Unistar LC d.o.o.
Marko had already started his professional IT career in High School as IT support in sport events organization, electronic timing and computer processing of results. He developed software for IT support of various sports events like Athletics, Swimming, Alpine skiing. He also developed interfaces between electronic timing devices and IT support software. Later he completed his University studies and started as Operating systems administrator in one of the largest IT service integrators in Slovenia. Here he developed his skills in IT Project architecture and support. He also started as a Technical director of a small ISP in the Slovenian area. After that he started as a security specialist. First he developed his skills in managing and the architecture of Information Security solutions. He specialized in the networking part of solutions, from Firewalls, routers, switches to IDS/IPS systems, Web and Email security gateways etc. For three years he worked at the Slovene Customs Office during the time of Slovenia entering the EU. He was responsble for connecting the Slovene Customs Office to the EU Binding Tariff Information (BTI) system. His next field of personal development started as he passed his CISA exam in 2009. In the same year he also became an ISO/IEC 27001 Auditor. He started as a consultant in the implementation of Information Security Management Systems and as an IT internal and external auditor. At this time he was in charge of many ISMS projects and conducted many workshops in the Information Security area. He also gave several presentations in the IT audit and ISMS areas. His personal development hasn’t stopped there, though ISMS and IT Audit are his strongest areas of expertise. He added other Information Security solutions to his portfolio - Business Continuity Management, Identity and Access Management, SIEM, Vulnerability assessment, Vulnerability management. He acted as a Project Manager for large projects in all information security areas in Slovenia as well as in other EU countries. Currently he is the head of one of the biggest Information Security Experts teams in Slovenia.

Rony PlevnikRony Plevnik, Unistar LC d.o.o.
Rony’s professional career started in the mid 90’s, after he finished his first University study. He soon became a Desktop Support Manager in one of the largest Slovenian IT companies. Immediately he became responsible for numerous numbers of users, systems and services in the largest Slovenian IT environment - the public sector. Due to his successful management, he was often asked to switch positions and as a result managed various support groups and teams in different environments. During this period, Rony attended various training courses on every aspect of service support and delivery, customer support and management itself. He was soon invited to the Pink Elephant premises in the UK and immediately become their certified instructor. Almost at the same time an HDI’s Eastern Europe partner approached to him with the same proposal in their HelpDesk area. What started as a hobby soon became Rony’s greatest professional passion. He has delivered approximately 15 courses per year in various countries in the region (Slovenia, Croatia, Montenegro,…). This lasted for some 4 years, until the ITIL hype started to slow down and the recession in Europe begun. Altogether, Rony has delivered around 50 various courses, both from the ITSM/ITIL and HDI portfolios (from ITIL V2 to V3, from Foundation to Management level; all HDI courses). Besides delivering official courses, Rony has also prepared and delivered around 50 custom built ITSM courses - courses especially tailored particularly to suit larger customers and their environments, spoken at several IT events and published public ITSM articles. In 2014, Rony was contracted to ITpreneurs and delivered 5 various HDI courses in KSA and the Sultanate of Oman. He is also a founding member of itSMF Slovenia. Besides training delivery, Rony was involved in various ITSM / ITIL adoption programmes and projects as a consultant or project manager. His areas of expertise are: IT Service Management, Project Management and Consultancy Visioning, Cultural Assessment, Training, Coaching, Mentoring, Career Plans, Team and Project Management, Customer Service, Partner and Vendor Management. Process implementation, assessment and improvement. Establishment and initiation of Service Improvement Programmes. ITSM Tool Selection Process. Process documentation. Management of Products and Services across their lifecycles. Service Level Agreements, Supplier Contracts, Service Level Management. From 2015, Rony has worked as a Business Solutions Director at Unistar, responsible for ITSM, BA, Customer Centre, Development and Security Departments.

Matjaž KobalMatjaž Kobal, CREA d.o.o
Matjaž Kobal je poslovni analitik v podjetju CREA in ima dolgoletne izkušnje iz analize uporabniških zahtev, odkrivanja poslovnih procesov in priprave funkcionalnih specifikacij na področju BPM - upravljanja poslovnih procesov. Skrbi tudi za testiranje in zagotavljanje kakovosti, uvajanje poslovnih rešitev ter šolanje ključnih uporabnikov. Pozna poslovne procese v različnih panogah gospodarstva, v zadnjem času pa se je najbolj posvečal procesom na področju bančništva, telekomunikacij in upravljanja z nepremičninami. 

Igor LesjakIgor Lesjak, CREA d.o.o.
Igor Lesjak je diplomiral in magistriral na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, kjer je bil zaposlen kot mladi raziskovalec. V podjetju CREA je direktor, skrbi pa tudi za analizo poslovnih zahtev in razvoj celostnih rešitev na področju BPM - upravljanja poslovnih procesov, in varnega elektronskega poslovanja. Poleg tega je aktiven kot avtor različnih poljudnih in strokovnih člankov ter predavanj s področja BPM, elektronskega poslovanja in računalniške varnosti. Z GZS in Združenjem bank Slovenije je sodeloval pri pripravi standardov, priporočil in vzorčnih rešitev na področju e-poslovanja.

Staša MlekužStaša Mlekuž, INEOR d.o.o.
Staša Mlekuž je vodja marketinga in prodaje v podjetju Ineor. V preteklih letih nabirala izkušnje v Aziji z vodenjem malih ter srednjih podjetij, S specializacijo v marketingu.
Odlikujeta jo vztrajnost in naklonjenost optimizaciji procesov. Entrepreneur duh jo je vodil že do mnogih projekov, pred kratkim pa je zaključila MBA, kateri ji je odprl pot do holističnega pristopa k podjetništvu. Inovativnost skuša vpeljati v vse segmente dela obenem pa upoštevati načela vitkega delovanja. Je redna obiskovalka delavnic, katere omogočajo širjenje obzorij ter osebnostno rast. 

Saša JavoričSaša Javorič, INEOR d.o.o.
dr. Saša Javorič ima več kot 25 let praktičnih izkušenj pri razvoju kompleksnih informacijskih rešitev za podjetja v zdravstvu, bančništvu, zavarovalništvu, javni upravi in visokem šolstvu. Deluje na področjih optimizacije poslovnih procesov in poslovne analize, e-poslovanja, upravljanja tveganj in informacijske varnosti. Kot svetovalka je sodelovala pri oblikovanju nacionalnih standardov za e-račune in e-zdravje. V letih 2011-2016 je kot pomočnica tajnika za poslovne procese in informatiko (CIO) vodila optimizacijo poslovnih procesov in informatizacijo poslovanja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, sodelovala je tudi pri izvedbi  dodiplomskega in podiplomskega študija Poslovne informatike na Ekonomski fakulteti. Tekom vpeljave sistema informacijske varnosti je pridobila mednarodno veljaven akreditiran certifikat Information Security Manager certifikacijske hiše CIS (Certification & Information Security GmbH). Od 2016 kot produktni vodja sodeluje v podjetju INEOR d.o.o., kjer z ekipo strokovnjakov oblikuje nove rešitve z optimizacijo procesov, uporabo novih pristopov in najnovejših tehnologij. Verjame v izzive in vseživljenjsko učenje, zato se ves čas izobražuje, tako na poslovnem kot osebnostnem področju. Svoje teoretično znanje in praktične izkušnje deli v okviru svetovanj podjetjem, izvedbo izobraževanj, ozaveščanja in mentoriranja. 

Dejan SpasovskiDejan Spasovski, INEOR d.o.o.  
Dejan Spasovski je direktor podjetja Ineor. Ima večletne izkušnje na področju informacijskih tehnologij, upravljanju podjetij in uvajanju novih, bodočih konceptov. Je mednarodni svetovalec pri zahtevnejših projektih na področju inovativnih in kompleksnih poslovnih rešitev.
Neustavljiv inovator ter zagovornik kalkuliranega rizika. V obdobju multidiscipliniranja neprimerljivi povezovalec industrij ter večni lovec recepta, kako narediti najboljše podjetje.  

Leo LusicicLeo Lušičić, AD CONSULTING d.o.o.
Leo Lušičić je svojo več kot 30-letno profesionalno kariero začel s programiranjem, jo kmalu zatem nadaljeval s projektiranjem informacijskih sistemov in nato kot CIO. Od 1991 deluje v AD consultingu kot svetovalec in vodja projektov.
Kot svetovalec sodeluje pri razvoju najbolj zahtevnih informacijskih rešitev za različna poslovna in IKT okolja in z uporabo sodobnih metodologij in rešitev, ki vključujejo PPM, EA, poslovno modeliranje, podatkovno modeliranje, DW/BI,  “Data Governance”, MDM.... Iz navedenih področij vodi tečaje in predava na mednarodnih konferencah. Pri številnih projektih, pri katerih je sodeloval, je pridobil poglobljene izkušnje iz različnih gospodarskih panog, od prometa, turizma in hotelirstva, proizvodnje, trgovine, bančništva, do državne uprave.    

 

Miha KovačMiha Kovač, Studio Moderna d.o.o.
Miha Kovač je strokovnjak na področju informatike in digitalne transformacije poslovanja z več kot 13-letnimi izkušnjami v Sloveniji in tujini. Njegovo profesionalno pot odlikujejo številni dosežki na področju vodenja poslovne preobrazbe, z rezultati boljše učinkovitosti, ustvarjanja prihodkov in novih inovativnih poti podjetja. Kovač ima 13-letne izkušnje v mednarodnem korporativnem okolju, s stalnimi izboljšavami v podpori poslovanju, uspešnem upravljanju kadrov in finančnimi resursi ter razvijanju močnih timov.
Kovač je kot direktor informatike (CIO) in v ostalih vlogah v podjetju Studio Moderna skupaj s sodelavci razvil globalno IT strategijo, ki omogoča uspešno poslovanje in rast podjetja. Kovač je vodil reorganizacijo funkcije IT-jevca, ki je postala dodana vrednost ter povezal IT z vodilnimi odločevalci v podjetju. IT organizacijo je transformiral iz lokalne, v infrastrukturo usmerjene skupine, v globalno v poslovanje usmerjeno skupino, ki danes šteje 70 ljudi v centralnem IT in dodatnih 30 ljudi, ki so razpršeni v državah, kjer podjetje posluje. Zaposleni pokrivajo centralna IT področja, kot so: razvoj in implementacija aplikacij, vzdrževanje in podpora, infrastruktura ter poslovna analitika.
Kovač je razvil močno mednarodno ekipo strokovnjakov, ki, glede na poslovne strategije podjetja, deluje izjemno učinkovito in prinaša izjemne rezultate. Med njegovimi dosežki so implementacija standardizacije s centralizacijo infrastrukture, nadgradnja e-poslovanja, nadgradnja POS sistema, nabavna veriga, CRM, klicni center in poslovna analitika.

Luca MoroniLuca Moroni, Via Virtuosa
Focused on Cybersecurity since 2000 and lecturer in some seminars about this topic Geaduation in Computer Science (1989 Milan), CISA e ITIL V3 certified and other tech certification.
Founder of the innovative company Via Virtuosa, which focuses on scouting and promotion expertise in Cybersecurity and IT governance in NE of Italy.

 • Research team coordinator for ISACA Venice Chapter
  - Research n.1: Vulnerability and Penetration Test. User’s guidelines about third party penetration test.
  - Research n.5: Cyber Security Awareness of N/E Italian Critical Infrastructures: Scenarios and Guidelines for self-assessment.
 • Research team coordinator 
  - Cyber Risk Insurance. Scenario and Evaluation.
 
Peter ZalarPeter Zalar, Advant d.o.o.
Peter Zalar, soustanovitelj in zaposlen pri podjetju Advant d.o.o. od leta 1998, je bil do leta 2008 vodja tehnične podpore. Kasneje prevzel delovno mesto projektnega vodje za področje načrtovanja  in implementacije pasivne in aktivne mrežne opreme IT centrov. Specializacije in izobraževanja posegajo na področja LAN/WAN pasivne/aktivne optične in bakrene povezovalne opreme, aktivne mrežne opreme, načrtovanja brezžičnega povezovanja WiFi in naprav za neprekinjeno napajanje podatkovnih centrov (UPS). G. Zalar je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike s področja industrijska elektronika.    
 
Wojciech GolebiowskiWojciech Golebiowski, Palo Alto Networks
Over the last 15 years, Wojciech Golebiowski was involved in strategic project at Cisco Systems, EMC, Riverbed Technology and for the last 4 years focused on Palo Alto Networks technology serving and supporting organisations around Central and Eastern European countries, including Poland. Since Jan'2012, as a Sales Director at Palo Alto Networks, he helped over 1000 enterprises, government institutions and service providers to prevent their networks from cyber threats. His strategies and advices will give you immediate and lasting results, directions on building mechanisms how safely enable all applications, maintain complete visibility and control that business demands today. 
 
Bojan Ždrnja, Infigo IS d.o.o.
Bojan graduated in 1998 at the Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb. After graduation he started working in the LSS group as an associate on information security projects.
At the Faculty of Electrical Engineering and Computing, he managed and actively participated in numerous projects related to computer network planning and information systems security testing and assessment. Bojan performed forensic analysis for the Croatian CERT and was a member of several CERT IRTs (Incident Response Team). He is a long-standing author for Bug and Mrež@ computer magazines and has his own security column in the magazine Mrež@. He is also the author of the book „What are the viruses and how they work?“, published by SysPrint.
Since 2003, he worked at the University of Auckland, New Zealand, as information security specialist, where he actively participated as IT/Security architect in numerous enterprise projects. He also conducted vulnerability assessment and penetration testing on all internally developed projects at the University.
In 2005 he became one of the handlers of SANS Internet Storm Center (ISC), a voluntary organization with a goal to detect security problems, analyze risks and distribute technical information. ISC is the most often quoted source of security information in the world today. 
Since 2006 Bojan works in INFIGO IS as a senior information security consultant.
He is a member of leading international organizations in the area of information security: ISC2 and SANS. He has a number of security certifications, including CISSP, GCIH, GICA, GWAPT and GMOB. Bojan is also a member of the SANS Advisory Board and a GIAC Gold Advisor.
In 2007 Bojan was a co-author for the book “AVIEN Malware Defense Guide for the Enterprise” where he wrote a chapter on malware analysis. He is also one of the authors on the SANS’ 610 course: “Reverse-Engineering Malware: Malware Analysis Tools and Techniques”.
Since 2010 Bojan is teaching two undergraduate (second year) computer security courses at the Faculty of Computing in Zagreb (Visoka skola za primijenjeno racunarstvo).
Bojan has almost 15 years of experience in as an information security expert/consultant. 
 
 

VARNA POSLOVNA SEKRETARKA - SLOVENSKI KONGRES POSLOVNIH SEKRETARK

Irena Potočar PapežIrena Potočar Papež, Peresa - Irena Potočar Papež, s.p.
Ireno Potočar Papež, univ. dipl. pedagoginja in prof. slovenščine, na poslovnem odru življenja izpopolnjuje in navdušuje izvajanje izobraževanj za različne ciljne skupine, vodenje različnih prireditev ter lektoriranje. (So)ustvarja različna izobraževalna srečanja s področja slovenskega jezika (pisno in ustno sporočanje, netiketa), komuniciranja, poslovnega bontona, organizacije dogodkov, javnega nastopanja in retorike, tem za osebnostno in poslovno rast (postavljanje ciljev, motiviranje sebe in zaposlenih).
Znanje, ki ga je pridobila s formalnim izobraževanjem, je nadgrajevala na različnih seminarjih in delavnicah, odlična izkušnja ji je bilo delo na regionalnih radijskih postajah, pri časopisih in na Televiziji Novo mesto, kjer je enkrat tedensko vodila dnevno informativno oddajo Novice in avtorsko pogovorno oddajo Povej! ter še nekatere priložnostne oddaje. Na omenjeni televiziji je imela tri leta dvakrat mesečno avtorsko oddajo o jeziku z naslovom Moja sLOVEnščina.
V izobraževalna druženja vnaša izkušnje in primere dobrih praks iz svojih delovnih okolij - šolskega sveta, javne uprave ter gospodarstva. 
Je NLP praktičarka, mediatorka in habilitirana predavateljica za poučevanje na višjih šolah (področje - komuniciranje in kultura vedenja).


Milena MariničMilena Marinič, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Dr. Milena Marinič zaposlena v zdravstvu, na različnih delovnih mestih, že 36 let. Svojo poklicno pot je pričela leta 1980 kot srednja medicinska sestra v Zdravstvenem domu, svoje znanje je nenehno nadgrajevala. Kot vi šja medicinska sestra se je zaposlila na kliniki, kjer je med drugim vodila intenzivni oddelek. V tem času je najprej diplomirana kot medicinska sestra in kasneje še na pravni fakulteti. Danes je doktorica pravnih znanosti, svoje znanje in izkušnje, preko govorjene in pisane besede, z veseljem prenaša na druge. Profesionalno skrbi za poslovno in zdravstveno dokumentacijo. S pomenom dokumentiranja se srečuje tudi kot sodna izvedenka. Je avtorica številnih strokovnih in znanstvenih del, objavljenih doma in v tujini,  avtorica knjige Zdravstvena dokumentacija in pravica do zasebnosti.  V pripravi ima še druga dela s področja zasebnosti in pravic v povezavi z zdravstveno obravnavo, pa tudi dokumentiranja in obdelave  dokumentarnega gradiva. 


Jože PolčnikJože Polčnik, Jože Polčnik, s.p.
Jože Polčnik, mlad uspešen podjetnik, ki je svojo samostojno pot začel že pri 20.letih. Njegov moto je sreča in oblije tukaj in zdaj. Avtor priročnika 7 ključev za uspešno življenje. Že od 16.leta večino časa in prihranjenega denarja namenja za izobraževanja o odnosih, osebni, duhovni in podjetniški rasti. 4 leta je aktivno sodeloval v enem vodilnih MLM podjetij. Zdaj svoje znanje in izkušnje uporablja pri gradnji posla preko interneta. To leto se je udeležil tudi priznanega 3-dnevnega intenzivnega seminarja Mentor2Milions.


Irena DeželakIrena Deželak, Academia uspeha II - Irena Deželak, s.p.
Predavateljica mag. Irena Deželak je ponosna dobitnica najvišje nagrade na Treningu Dale Carnegie® in dobitnica prestižne nagrade TOP 10 PREDAVATELJ, dve leti zapored, v Sloveniji. 
Je avtorica in soavtorica ter predavateljica programov s področja vodenja zaposlenih, uspe šnega motiviranja, učinkovitega poslovnega komuniciranja, prodaje ter organizacije časa.
Magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na področju poslovodenja in organizacije. Kot poslovna svetovalka in vodja oddelka v Abanki Vipa je bila več let zadolžena za vodenje večjega števila ljudi. Opravljanje funkcije skrbnika znanja in direktorice kadrovske službe v skupini Sportina Group jo je obogatilo še z izkušnjami ravnanja s človekovimi zmožnostmi.  
Na svoji poklicni poti se stalno samoizobražuje in izobražuje, predvsem na področju vodenja ljudi, motivacije, organizacije časa, prodaje in komuniciranja, pri domačih in tujih izobraževalcih. Odlikujejo jo petindvajsetletne praktične izku šnje pri delu z ljudmi, kar več kot spretno vnaša v svoje seminarje in delavnice. Slušatelji njenih predavanj so navdušeni nad praktičnimi nasveti za poslovni in osebni uspeh. Je oseba, ki izžareva dobro voljo, pozitivno energijo in zaupanje v ljudi. Zase pravi, da ni predavateljica, le pogovarja se rada z ljudmi o rešitvah, ki v praksi delujejo. 
Na Gea College-u je predavateljica in nosilka študijskega predmeta Poslovno komuniciranje, na Visoki šoli za poslovne vede (B2) je predavateljica in nosilka študijskih predmetov Poslovno komuniciranje, Temelji managementa ter Komunikacijski management, na Višji strokovni šoli (B2) je predavateljica in nosilka študijskega predmeta Poslovno komuniciranje in vodenje ter predavateljica in nosilka študijskega predmeta Organizacijsko vedenje na Fakulteti za management in pravo. 
Vse svoje življenje dela z ljudmi in za ljudi. Sodeluje z njimi, jih vodi, poučuje, svetuje, pi še zanje, z njimi izvaja projekte, ... Verjame, da so ljudje bistvena sestavina vsakega procesa. Kapital in ideje so po njenem prepričanju šele začetek vsake zgodbe, rdeča nit in resnični ustvarjalci dodane vrednosti pa so ljudje. 
Od leta 2000 je izvedla več kot 1500 predavanj, seminarjev, treningov in delavnic, sodelovala na konferencah in kongresih. Do sedaj je imela priložnost sodelovati z več kot 300 slovenskimi podjetji in organizacijami. Število njenih slušateljev presega število 35.000. Je ena najboljših poslovnih trenerk v Sloveniji.

 

Maja AšičMaja Ašič, MakeUp
Kariera Maje Ašič je povezana predvsem z ustvarjanjem in kreiranjem dobrega počutja. Bodisi s čopiči, bodisi s plesom želi v vseh prebuditi skrite moči in tisto samozavest, ki tiči v vseh nas.
Izobraževanje za vizažista je zaključila na eni najbolj znanih šol za vizažiste v Sloveniji, Carpus makeup center. Vodja Carpus makeup centra, Jasna Oklešen, ji je omogočila odlično odskočno desko in zato z njo še vedno uspešno sodeluje. S čopiči v rokah jo je zaneslo že na veliko krajev, naličila je mnogo znanih Slovencev in Slovenk. Med njenimi preteklimi projekti so: muzikal Mamma mia, vizažistka za znamko Revlon, naslovnice revij (Playboy - special edition, …), ličenje znanih Slovenk za izbor Femme Fatale, modne revije (Svetovna zabava, Lisca, Krznarstvo Ebrl, …), otroške predstave, plesni nastopi, reklame, glasbeni spoti, kampanja Naj nasmeh, ličenje nevest, ...
Poleg ličenja je Maja A šič dejavna tudi na plesnem področju, kjer se trenutno posveča predvsem salsi, bachati in kizombi. Tudi tu je s svojim delom že večkrat prestopila meje naše države in poučevala tuje plesalce.

Nena DautanacNena Dautanac, Šola odličnosti - Nevenka Dautanac, s.p.
Nena je motivacijska govornica, ki govori iz izku šenj in svoja predavanja podkrepi s primeri iz prakse ter s strokovnimi ugotovitvami. Predavanja so praktična, sproščena in obogatena z atraktivnimi zgodbami. V prostem času dela z diskriminiranimi otroki ter ljudmi, ki so v različnih težavah. Njeno temeljno poslanstvo je razvijanje celostne posameznikove osebnosti in njegovih potencialov ter gradnja zdravih medsebojnih odnosov v osebnem in poslovnem življenju.  Predava ljudem vseh starosti in profilov tako v gospodarstvu kot tudi v javnih ustanovah in raznih organizacijah.

Peter Pavel KlasinPeter Pavel Klasinc, Alma Mater Europaea
Doc. dr. Peter Pavel Klasinc je doktoriral na Univerzi v Zagrebu. Je vrhunski strokovnjak na področju arhivistike in dokumentologije, kjer je nabral 46 let delovnih izku šenj. Ukvarja se tudi z arhivsko teorijo in prakso, informatiko, zgodovino, umetnostno zgodovino, heraldiko, veksilologijo in geneologijo. Peter Pavel Klasinc je znanstveni in arhivski svetnik ter nosilec mnogih slovenskih in tujih znanstveno-raziskovalnih projektov in predstojnik študijske smeri Arhivistika in dokumentologija. Je avtor okoli 500 objavljenih znanstvenih, raziskovalnih, študijskih in strokovno poljudnih del, poročil, ocen, z mnogimi objavami svojih strokovnih prispevkov v Rusiji, Madžarski, Italiji, Bosni in Hercegovini, Srbiji in drugod. 

Klavdija dovečerKlavdija Dovečer, Desetka Celje
Klavdija Dovečer je tajnica leta 2015. Ponaša se z ogromno znanja in neprecenljivih izkušenj s področja administracije, vodenja pisarne, organizacije dogodkov in javnega nastopanja. Njena kolumna v strokovni reviji Adma je navdušila, saj so članki življenjski in velikokrat humorno naravnani.
V času gimnazije je bila uspe šna judoistka, tudi  članica slovenske reprezentance. Leta 1992 je osvojila naslov športnice leta mesta Velenje. Po končani športni karieri se je pričela njena pestra poklicna pot: v Gorenju v proizvodnji, v gostinstvu, v trgovini Spar kot vodja svežega oddelka, v gradbenem podjetju, v računalniškem podjetju, v zavarovalništvu in v računovodstvu.  Verjetno je bilo to večletno nabiranje različnih izkušenj in dragocenih znanj le priprava na sedanje delovno mesto, saj pravi, da opravlja svoj sanjski poklic.  Rada je  tajnica oz. poslovna sekretarka, delo ki ga opravlja jo izpolnjuje in ji je v veliko zadovoljstvo .
V prostem času pi še pesmi in zgodbice za otroke, pohvali se lahko s soavtorstvom na zgoščenki in dveh muzikalih. V plesni šoli poučuje orientalski ples in sodeluje pri organizaciji plesnih. Je vsestranska, večna optimistka, ki ljubi življenje in vsakodnevne izzive. 

Petra TimošenkoPetra Timošenko, dipl. fizioterapevtka, razvojno nevrološka terapevtka, Odriv-Petra Timošenko s.p.
Lahko bi rekli, da se je Petra Timošenko kot fizioterapevtka že rodila, saj je dejstvo, da se sočutja, empatije in stika z ljudmi človek težko priuči, njej je to bilo dano. Je pa res, da je skozi različne strokovne poti v času študija na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani in ob obravnavanju različnih pacientov ugotovila, da delo z otroki ponuja čarobne občutke. Že odkar pomni je oboževala otroke. V njih se skriva nekaj nerazložljivega, nekaj prvinskega, kot da so vesolje v malem.
Kot nevrofizioterapevtki ji je delo s posebnimi otroki ponudilo vpogled v svet brez besed, ki je prav tako barvit, radosten, mogočen, četudi na drugi strani postavlja veliko motoričnih ovir. Prav slednje jo nenehno silijo k iskanju re šitev, dodatnemu izobraževanju in veri, da je prav vse mogoče spremeniti, tudi tisto, česar z znanostjo ni mogoče pojasniti. In kako ve, da živi svoje sanje? Ko vidi v očeh njenih malih pacientov preprosto in iskreno veselje nad življenjem, pa četudi le to postavlja obilico preprek. Še posebej, ko jim uspe, da shodijo tudi takrat, ko so nad njimi že vsi dvignili roke, ti otroci rišejo nove stopinje v svet. Takrat se zaveda, da je tudi ona le podaljšek vsemogoče čarovnije, ki ji pravimo življenje.  K temu pa strmimo prav vsi. A ona vem, da je med nami. 
Rada bi vam razkrila poti drugačnosti in vas popeljala onkraj znanega in otipljivega, ker tam se začne življenje.

Andreja Janc KodermanAndreja Janc Koderman, Kadrovska asistenca
Andreja J. Koderman je direktorica Kadrovske asistence in strokovnjakinja za vzpostavljanje in razvoj HRM-ja. Je zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v podjetju odskočna deska za nadaljnji management zaposlenih. Svetuje na področju razvoja kadrovske funkcije in upravljanja s člove škimi viri, delovno pravne zakonodaje, selekcije kadrov, profiliranja zaposlenih ter razvoja in vpeljevanja motivacijskega sistema nagrajevanja. Andreja je kot prva Slovenka na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov  prejela eno najprestižnejših nagrad za področje vodenje in razvijanja talentov (Talent Acquisition Leadership Award), ki jo posameznik lahko prejme za svoje delo. 

Brane KnehtlBrane Knehtl
Po dokončanem študiju na Biotehniški fakulteti, Oddelku za lesarstvo, v Ljubljani, je Brane Knehtl delal 13 let na pedagoškem in raziskovalnem področju kot asistent in višji predavatelj na tej fakulteti. Vmes je kot štipendist nemške fundacije DAAD opravil tudi enoletno znanstveno izpopolnjevanje na renomiranem inštitutu IFT v Rosenheimu, v Nemčiji, ki mu je vsestransko poslovno in osebnostno razširilo obzorje. 
Nato je sprejel nov izziv - prehod iz javnega sektorja  v gospodarstvo, da bi svoje znanje pretvoril v konkretne izdelke za trg. V Heliosu, ki je bil takrat na začetku velike ekspanzije, je vodil več prelomnih razvojnih projektov s področja ekološko ugodnih premazov za les in pomagal pri uvajanju in prodaji  izdelkov našega podjetja pri ključnih partnerjih v Sloveniji, Evropi in Rusiji.
V petih letih je kar dvakrat zbolel za rakom in ga uspe šno tudi pozdravil. Potem je opravil izpit za certificiranega vodjo EU projektov in sedaj dela kot vodja projektne pisarne v Heliosu ter vodja projektov v RC31- razvojnem centru kreativne pohištvene industrije.
Svoje 55-letne življenjske in 30-letne poslovne izku šnje je zapisal v knjigi: »Sporočilo prijateljem - priročnik za zdravo, uspešno življenje tukaj in zdaj«, ki bo izšla predvidoma v oktobru 2016.

Janko ŠavnikJanko Šavnik, Addiko Bank d.d.
Janko Šavnik, specialist informacijske varnosti, je trenutno zaposlen kot Vodja informacijske in fizične varnosti ter Pooblaščenec za varstvo podatkov v Addiko Bank d.d., v Ljubljani. Njegovo delo večinoma obsega upravljanje sistema varovanja informacij, vodenje varnostnih projektov, svetovanje, izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih, kakor tudi neprestano skrb za varstvo osebnih podatkov. 
Od leta 2009 ima naziv CCE (Certified Compuer Examiner) in sodni izvedenec za informacijsko varnost in računalni ško forenziko. V letu 2013 je pridobil naziv CISM (Certified Information Security Manager), v letu 2016 pa še naziv CISA (Certified Information Systems Auditor). Preden se je poklicno pričel ukvarjati z navedenimi področji je bil 11 let pripadnik policije. 
Poleg zelo dobrega poznavanja informacijske tehnologije in računalni ške forenzike, dobro pozna slovenske in EU regulatorne zahteve, ki se nanašajo na informacijsko varnost, varstvo osebnih podatkov, varnost internetnih plačil, varnost plačilnih kartic in podobno. 
V zadnjih letih je na navedene teme pripravil veliko člankov in predavanj, med njimi tudi na slovenskih fakultetah in In štitutu za revizijo.  

Roman ÄŒrešnarRoman ÄŒrešnar, APS Plus d.o.o.
Roman ÄŒrešnar je vodja prodaje v podjetju APS Plus. Svojo kariero je začel pred 21 leti kot strojni inženir, kasneje pa prestopil v IT svet. V svoji dolgoletni poslovni praksi je prehodil pot od delavca v proizvodnji do direktorja podjetja. Svoje izkušnje je pridobival v različnih poslovnih okoljih, od podjetij z nekaj zaposlenimi, do multinacionalk z nekaj 100.000 zaposlenimi. V svojem začetku je bil strokovnjak na tehničnem področju, potem pa so ga izkušnje in ambicije, predvsem pa radovednost, vodile skozi poslovne vloge kot poslovnega skrbnika strank, vodje projektov, svetovalca in managerja. Pri svojem delu vsakodnevno išče nove izzive, predvsem pa vidi svoje poslanstvo v iskanju možnih optimizacij in poenostavitev poslovnih procesov ter posledično višji dodani vrednosti.

Ksenija BenedettiKsenija Benedetti, šefinja Protokola Republike Slovenije
Leta 1990 je diplomirala na Filozofski fakulteti (smer muzikologija). Istega leta se je zaposlila v Avditoriju Portorož, kjer je do leta 1998 opravljala funkcijo vodje kulturne dejavnosti (izbor, priprava in izvedba kulturnih prireditev in pokrivanje področja stikov z javnostmi). Med pomembnejšimi projekti so bili organizacija 300 letnice rojstva skladatelja in violinista Giuseppa Tartinija, organizacija tradicionalnega piranskega glasbenega festivala Piranski glasbeni večeri in tradicionalnih božičnih in novoletnih koncertov. Leta 1997 je opravila podiplomski študij MBA in diplomirala na Centru Brdo pri Kranju - danes Center Bled. Leta 1998 se je zaposlila v Metropol Group d.d. na mestu vodje protokola. Vsebina dela je bila pokrivanje področja protokola in marketinga (predvsem skrb in razvoj blagovne znamke) in odnosov z javnostmi (urednica časopisa Metropol News) ter organizacija promocijskih prireditev (nekaj let tradicionalnega tridnevnega festivala fitnesa in športa za vse Fitfest Portorož, organizacija Srečanj Diplomatov v Portorožu, organizacija gala tematskih plesov ipd). Je avtorica nekaterih predpisov, ki so jih v Metropol Group sestavljali za pridobitev ISO 9001, ki so ga v letu 1999 tudi pridobili. Leta 1999 je diplomirala na LSPR (London School of Public Relations). Julija 2000 je bila imenovana za šefinjo Protokola Republike Slovenije. V času njenega vodenja se je zvrstilo kar nekaj zgodovinskih dogodkov v Republiki Sloveniji, kjer je sodelovala, jih protokolarno pripravila in izvedla: prvi uradni kraljevi obisk v Republiki Sloveniji - obisk danske kraljice, vrh Bush Putin, 9. srečanje šestnajstih predsednikov srednjeevropskih držav, srečanje predsednikov vlad Hrvaške, Italije Madžarske in Slovenije, prva menjava predsednika naše države, uradni obisk španskega in švedskega kraljevega para, prireditve ob padcu Schengenske meje, državniški obisk britanskega kraljevega para… Od julija 2000 do danes je sodelovala pri pripravi in izvedbi 260ih državniških obiskov na najvišji ravni v Sloveniji in v tujini ter okrog 80ih državnih proslavah ter pri drugih, za državo pomembnih projektih. Sodelovala je v vladnem izvršnem odboru za pripravo slovesnosti ob vstopu v EU. Je članica Koordinacijskega odbora za državne proslave in bila je tudi članica Širše delovne skupine za pripravo in izvedbo predsedovanja Slovenije EU. Je soavtorica Kodeksa v Protokolu Republike Slovenije in priročnika ceremonialov v Protokolu Republike Slovenije. Septembra 2008 je izdala tudi svojo prvo knjigo Protokol simfonija forme. Od leta 2000 tudi pripravlja in izvaja vse druge protokolarne dogodke za visoke funkcionarje Republike Slovenije, za katere so v Protokolu Republike Slovenije po Sklepu o določitvi protokolarnih zadev dolžni skrbeti. Za delo, ki ga opravlja od leta 2000 dalje, je prejela številne pohvale in pisne zahvale od ameriške Bele hiše do španskega kraljevega protokola.Vlada Republike Slovenije je 21. novembra 2013 Ksenijo Benedetti ponovno imenovala za šefinjo Protokola Republike Slovenije, za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Sašo DolesSašo Doles
Sašo Doles - ekonomski tehnik, NLP Praktik, NLP mojster praktik, Praktik Hipnoze, asistent tonske tehnike, inspirator. Na področju ekonomije delal kot študent 5 let v podjetju LEK d.d., kasneje deloval v različnih podjetjih, trenutno zaposlen kot komercialist v podjetju, kjer se ukvarjajo s tiskanim vezjem in ESD izdelki. Že več kot 5 let se izobražuje, ima kar nekaj certifikatov, ki mu pomagajo pri osebni rasti, njegov cilj pa je, da skozi ta izobraževanja, tudi sam postavi svoj brand, s katerim bo ljudi spodbujal, izobraževal in inspiriral k mirnejšemu, kvalitetnejšemu življenju, odnosom in komunikaciji. Intenzivno se izobražuje na različnih področjih, s področja NLP-ja je dobil tudi certifikat ustanovitelja Dr. Richarda Bandlerja, dodatno se je za svoje potrebe šolal s področja zdravljenja z bioenergijo po metodi Zdenka Domančiča, naredil veliko dodatnih šolanj s področja komunikacije, javnega nastopanja (pri Boštjanu Romihu in Aleksandru Šinigoju), razne delavnice kot je delavnica Skrivnosti vrhunskega prodajalca in še bi lahko naštevali. Je večni optimist, po naravi miren, v vsaki situaciji pa poskuša najti nekaj pozitivnega, neko pozitivno točko, zakaj se je nekaj moralo zgoditi. Zaveda se, da ni potrebno biti odličen, da bi začel, ampak da je potrebno začeti, da bi postal odličen. Zanima ga vse v povezavi z zakonom privlačnosti, našim umom in možgani in delovanjem le teh na naše uspehe.

Snežana JanjilovićSnežana Janjilović
Uspešna podjetnica in ponosna mati treh čudovitih deklet.
Po 28 letih redne zaposlitve v UKC Ljubljana se je podala na podjetniško pot, pot dolgoletnih sanj. Sedaj je že 10. leto uspešna podjetnica, svetovalka, zavarovalna zastopnica in predavateljica.
O osebnostni rasti, veščinah prodaje in marketinga  predava v Sloveniji in tujini. Njeno delo je njeno poslanstvo in ga opravlja s srcem.
Je tudi predavateljica iz prakse in hvaležna mentorica, ker ima priložnost, da dolgoletno znanje podaja naprej.
Iz lastnih izkušenj ve, da človek zmore vse, za kar se trdno odloči, postavi jasen cilj, se nenehno izobražuje in pri tem vztraja.
Njena pot uspeha ni bila, ne lahka, ne enostavna.
Pri 21 letih, ko je bila še študentka jo je ljubezen pripeljala v Slovenijo. Takrat ni znala niti ene slovenske besede in nikogar ni poznala. ÄŒe bi ji kdo takrat rekel, da bo nekoč svetovalka in predavateljica, bi mu rekla, da je to nemogoče.
Kljub strahovom, številnim izzivom in oviram je dosegla svoje cilje in živi svoje sanje. Predno se je podala na pot podjetništva, je znanje in izkušnje nabirala na različnih delovnih mestih v UKC (administratorka, tajnica direktorja, poslovna sekretarka, strokovna sodelavka, vodja zdrav. adm. v  bolnišnici dr. Petra Držaja).
Vedno je imela višje cilje in sanjala o karieri uspešne poslovne ženske. Želja po znanju je bilo glavno vodilo.
Kljub redni zaposlitvi, veliki družini in številnim obveznostim se je nenehno dodatno izobraževala.
Udeležila se je različnih izobraževanj in pridobila različne certifikate (področje vodenja, prodaje, marketinga, osebnostne rasti, NLP diploma, NLP praktik, Mentor2Milions, …). Učila se je od najboljših: Mastermind Akademija, dr. Aleksadner Šinigoj, BIGU akademija, M2M, Brian Tracy, Lisa Nicols, Marisa Peer, dr. Mel Gill, Erik Vos, Tom »BIG Al« Schreiter, … Prav ta izobraževanja so ji odprla nova obzorja.
Najbolj ponosna je na svojo čudovito družino in njihov dom. Hvaležna jim je, ker ji vedno stojijo ob strani in so pomemben člen njene podjetniške poti. 

Tadej NaredTadej Nared, Fundacija SICEH
Tadej Nared je pobudnik in soustanovitelj fundacije SICEH, tehnološki entuziast in raziskovalec varnostnih ranljivosti. V 20 letih dela na področju IT je bil aktiven kot razvijalec, predavatelj, svetovalec in direktor v tehnoloških podjetjih tako doma kot v tujini. Do nedavnega je kot direktor neprofitnega Zavoda Trismegistus svoje izkušnje prenašal na mlajše generacije tehnoloških navdušencev, v zadnjem času pa svoje delo kot predsednik uprave Fundacije SICEH usmerja v razvoj in promocijo nacionalnega kibernetskega potenciala.  

 

 

Nataša Klenovšek ArhNataša Klenovšek Arh, Fundacija SICEH
Nataša Klenovšek Arh je univerzitetna diplomirana inženirka računalništva in informatike, z magisterijem iz družboslovne informatike. Zaposlena je kot programerka aplikacij, kjer razvija namizne in spletne aplikacije po meri. Je članica uprave SICEH - slovenski certificirani etičnih hekerji in članica ICS - inštitut za korporativne varnostne študije. Ima CCNA certifikat s področja informacijskih omrežij. Je velika entuziastka kibernetske varnosti, zato svoje raziskovanje osredotoča na področje informacijske varnosti. 

 

 

 

 

INFOSEK NETWORKING
+
INFOSEK 2024

Z vplačilom kotizacije za INFOSEK NETWORKING (750 € + DDV) prejmete VIP (brezplačno) vstopnico za konferenco INFOSEK 2024!

750


Cene ne vsebujejo 22% DDV

PRIJAVI SE

Sponzorji

Generalni sponzor

Partner dogodka

Platinasti sponzorji

Zlati sponzorji

Bronasti sponzorji

Sponzorji tehnologije

Medijski sponzorji

Obveščamo vas, da so bili naši pogoji poslovanja posodobljeni.
Sprememba se nanaša na člen »Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja«. Zaradi nepredvidenih dogodkov, kot je tudi trenutna epidemija koronavirusa, si pridržujemo pravico, da posamezna izobraževanja odpovemo ali spremenimo termin oz. način izvedbe (online izvedba).

Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov oz. načina izvedbe (namesto osebne izvedbe dogodka, izvedba dogodka preko spleta ali na drug način, pri čemer se ključna vsebina in obseg dogodka ne spreminjata oziroma se prilagodita glede na spremembo, npr. zamenjava predavatelja, prilagoditev urnika ipd., vendar se ohrani enakovredna kakovost izvedenega dogodka). Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve. V primeru spremembe načina izvedbe ostanejo plačila v veljavi, v primeru spremembe termina pa ima udeleženec možnost odpovedati udeležbo iz utemeljenih razlogov po določbi Odpoved s strani udeleženca ali pa se odjaviti na način v rokih, ki jih predvideva določba Odjava udeleženca. 

Celotni pogoji poslovanja so dostopni tukaj: https://poslovanje.pogoji.si/tos/29xyi0o

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.